WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ikincil düzenlemeler kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

1- Veri sorumlusu

Tatlısu Mah. Nurettin Durman Sk. Kızıltoprak Plaza, No:28 Ümraniye, 34775 İstanbul adresinde bulunan ve Mersis No.’su 70000900300010 olan Antel Arıtma Tesisleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (kısaca “Antel”) Kanun kapsamında “Veri Sorumlusudur”.

2- Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Antel tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

 • Web sitemizi ziyaret ederek Talep Formu veya Genel İletişim Formu’nu doldurmanız halinde taleplerinizin takibi, size dönüş sağlanması, bu kapsamda sizlerle iletişime geçilmesi, taleplerinize ilişkin gerekli işlem ve aksiyonların alınması ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimiz tarafından sunulabilecek her türlü ürün ve/veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlanabilmesi adına; şirketimiz ile iletişime geçen iş sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 • Talep edilen/diğer ürün/hizmetleri sunabilmek,
 • Ürün/hizmetler özelinde müşteri ile hukuki/ticari ilişki kurabilmek ve karşılıklı akdettiğimiz sözleşmenin/sözleşmelerin doğrudan ve/veya dolaylı ifası amacıyla müşteriye hitabeden ürün gruplarının tespit edilmesi, müşteri ihtiyaçlarına göre çalışma/geliştirme yapılması,
 • Şirket bina ve yerleşkelerimizi ziyaret eden misafirlerimizi Şirketimiz tarafından sunulan internet erişim imkanından faydalandırmak,
 • Bilgi güvenliği süreçleri ile acil durum süreçlerinin yürütülmesi,
 • Web sitemizin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak,
 • Şirket bina ve yerleşkelerimizi ziyaretiniz esnasında gerçek zamanlı görüntü kaydı almak,
 • Şirket bina ve yerleşkelerimizi ziyaret etmeniz halinde tarafınızdan kimlik ve sağlık veri kategorisi kapsamında bilgi temin etmek ve bu suretle fiziksel mekân güvenliğini sağlamak, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, kamu sağlığının/halk sağlığının korunması, küresel çapta yaşanan Covid-19 salgını sürecinde işyerimizde ve tüm çalışma alanlarında tüm gerekli sağlık tedbir ve önlemlerini almak ve veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğini temin etmek gibi amaçlarla kişisel verileriniz Şirketimizce işlenebilmektedir.

3- Hangi kişisel verilerinizin işleneceği

Yukarıda belirtilen amaçlarla, Şirketimiz ile iletişime geçen kimsenin;

 • Kimlik bilgileri (isim-soyisim),
 • İletişim bilgileri (e-posta, telefon, faks)
 • İşlem güvenliği (internet sitesi giriş-çıkış saatiniz, IP adresi bilginiz, log kayıtları)
 • Şirketimizi ziyaretiniz halinde görsel kayıtlarınız ve sağlık verisi (kamera kayıtları, ateş ölçümü),
 • Sesli ve görüntülü görüşmelerde veya Şirketimizin siz müşterimiz ile imzaladığı sözleşmeler kapsamında gerçekleşen işlemler sonucu edindiği müşterinin kimliğini belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge ve ekleri,
 • Diğer (iletişim sekmesine yazdığınız içerik, iletişim konunuz, mesleğiniz, çalıştığınız kurum) kişisel veri olarak kabul edilir ve kayıt altına alınır.

4- İşlenen kişisel verileriniz kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

İşlenen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve Kanun’un belirlediği şartlardan sözleşmenin kurulması/ifası ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayanarak;

 • Gerekli olması halinde Şirketimizin hizmet aldığı, iş birliği yaptığı, program ortağı, ticari iş ortağı, mal ve/veya hizmet sunan satıcı/sağlayıcılara ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülebilmesi ve teknik destek alınabilmesi amacıyla dışarıdan hizmet aldığımız firmalar ile iş birliği yaptığımız kurum ve kuruluşlara,
 • Yalnızca kanunlarda şart koşulduğu ve kapsamıyla sınırlı olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yargı mercilerine aktarılabilecektir.

5- Kişisel veri işlemenin yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz,

 • Web sitemiz aracılığıyla ya da,
 • E-posta, posta, telefon görüşmesi, faks, görüntülü görüşme vb. yöntemlerle,
 • Şirketimiz ürün/hizmetlerini kullanan ve Şirketimiz ile sözleşme ilişkisi içerisinde yer alan müşterilerimizin veya potansiyel müşterilerimizin veri sahibiyle girdikleri hukuki veya ticari ilişkiye dayalı faaliyetlerin icrası sırasında,
 • Doğrudan veya dolaylı olarak kişisel veri sahibinden edinilebilmektedir.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusunun meşru menfaati, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen sözleşmenin kurulması/ifası ve sağlık verisi için açık rızanın bulunması sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak toplanmaktadır. Açık rızanızı her zaman geri alabilirsiniz.

Şirketimiz gerektiğinde işbu Web Sitesi Aydınlatma Metni içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.

6- Kanun’un 11. maddesi gereğince yasal haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, Kanun m. 11 kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kvk (at) antel.com.tr e-posta adresinden Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

7- Çerez politikası

Çerez, internet siteleri tarafından erişim sağladığınız bilgisayarınıza, cep telefonlarınıza, tabletlerinize veya diğer mobil cihazlarınıza kaydedilen küçük veri depolama dosyalarıdır. Bu dosyada Web Sitesi gezintinize ait bilgiler saklanır. Böylelikle erişim sağladığınız cihazlarınız Web Sitesi’ni tekrar kullandığınızda bu verilerinizi hatırlayacaktır. Dolayısıyla çerezler, Web Sitesi’ni etkili ve daha kolay kullanabilmeniz için gerekli ve önemlidir. Çerezler ayrıca Web Sitesi’nde ve üçüncü kişilerin web sitelerinde size daha uygun hizmet, ürün veya teklifler sunabilmemiz için kullanılmaktadır.

Çerezlerin kullanılmasının temel amaçları;

Web Sitesi’nin daha etkili kullanılabilmesi için bazı teknik verilere ihtiyaç duyulması,
Şirket’in sizin Web Sitesi’ni tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin toplanması,
Şirket’in, 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duyması,

Çerezlerle hangi tür verilerinizi işliyoruz?
Çerezler, türlerine bağlı olmak üzere, genel olarak, Web Sitesi’ne eriştiğiniz cihazda tarama ve kullanım tercihlerinize ilişkin verileri toplamaktadır. Bu veriler, eriştiğiniz sayfaları, incelediğiniz hizmet ve ürünlerimizi, Web Sitesi’nde yaptığınız gezintiye ilişkin tüm bilgileri kapsamaktadır.

Hangi tür çerezleri hangi şekillerde kullanıyoruz?
Web Sitesi’nde farklı türlerde çerezler kullanmaktayız. Bunlar Web Sitesi’nin çalışmasını sağlamak için kullanılması zorunlu olan çerezler, işlev çerezleri, analiz/performans çerezleri ve hedefleme/reklam çerezleridir.

KULLANIM BAKIMINDAN ÇEREZ TÜRLERİ:

Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: Bu çerezler, Web Sitesi’nin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde Web Sitesi çalışamayacaktır.

İşlev Çerezleri: Bu çerezler size daha gelişmiş ve kolay bir kullanım deneyimi yaşatmak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin önceki tercihlerinizi hatırlamak, Web Sitesi üzerinde yer alan bazı içeriklere rahatça erişmenizi sağlamak işlevlerini yerine getirmektedir.

Analiz/Performans Çerezleri: Bu çerezler, Web Sitesi’nin işleyişinizi analiz edip anlamımızı sağlayan ve sizinle etkilişime geçerek Web Sitesi’ni geliştirebilmemizi sağlamaktadır.

Hedefleme/Reklam Çerezleri: Bu çerezler, size, reklam içerikleri de dâhil olmak üzere, ilginizi çekebilecek içerikleri saptayarak sunmamız için kullanılmaktadır.

 

Bilgi Talep Formunu İndir